Đóng thuế trước bạ đối với trường hợp góp vốn bằng tài sản cố định

Trường hợp bổ sung vốn góp kinh doanh bằng tài sản cố định( là ô tô) thì có cần đóng thuế trước bạ và phải thay đổi đăng ký kinh doanh không.

Đối với trường hợp này:

+ Vấn đề thuế trước bạ:

Vì tài sản cố định (là ô tô) là tài sản có đăng ký quyền sở hữu nên người góp vốn phải làm thủ tục Chuyển quyền sở hữu tài sản cho công ty. Nên theo điểm a khoản 1 điều 29 của luật doanh nghiệp việc Chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn là ô tô không phải chịu lệ phí trước bạ. Cụ thể như sau:

“ Điều 29. chuyển quyền sở hữu tài sản

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ; “

+ Vấn đề thay đổi đăng ký kinh doanh:

Việc bổ sung vốn góp kinh doanh bằng tài sản cố định làm thay đổi vốn điều lệ trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh nên bạn cần phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn là 10 ngày làm việc kể từ ngày góp vốn. Quy định cụ thể  tại điều 26 của luật doanh nghiệp:

“ Điều 26. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

1. Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, Văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *