Tag Archives: chuyển đổi doanh nghiệp.

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Luật Nhiệt Tâm hướng dẫn quý khách hàng thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo các quy định pháp luật hiện hành. Các trường hợp chuyển đổi bao gồm: chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn; huyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong trường hợp nhận thừa kế.  Read more