Tên doanh nghiệp

Trong quá trình chuẩn bị thành lập một doanh nghiệp, một yếu tố rất quan trọng cần  chuẩn bị đó là tên doanh nghiệp. Với một tên doanh nghiệp quý khách hàng lựa chọn có thể xảy ra trường hợp tên doanh nghiệp không được Cơ quan đăng kí kinh doanh chấp thuận. Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự đưa ra những hướng dẫn đối với việc lựa chọn tên doanh nghiệp của quý khách hàng.

Với một tên doanh nghiệp đựa lựa chọn phải thảo mãn các điều kiện sau:

  1. Không được trùng với tên doanh nghiệp đã được đăng kí trong Cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp quốc gia trước đó, trừ khi doanh nghiệp có cùng tên đó đăng kí trước nhưng đã có quyết định giải thể hoặc quyết định cảu Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.
  2. Không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với các tên doanh nghiệp đã đăng kí. Trùng và gây nhầm lẫn được hiểu như sau:

– Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.
– Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

  • Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;
  • Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
  • Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”;
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

Đối với các vấn đề khó khăn trong việc đặt tên doanh nghiệp, Luật Nhiệt Tâm sẽ giúp quý vị để quý khách hàng có những lựa chọn phù hợp nhất cho mình.